Telefoon: 0595 - 415220 •
Openingstijden: MA t/m VR 09.00 - 17.00 UUR • ZA 09.00 - 16.00 UUR

Algemene voorwaarden

Wij zijn De Splinter

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE SPLINTER Blokhutten & Tuinmeubelen

Artikel 1 Algemeen

Toepassingsgebied van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van De Splinter Blokhutten & Tuinmeubelen (hierna te noemen: De Splinter).

Recht Alle overeenkomsten die De Splinter sluit, vallen onder het Nederlands Recht en dienovereenkomstig vallen geschillen onder de bevoegde Nederlandse Rechter.

Nietigverklaringen Indien (enig deel van) een bepaling van deze voorwaarden nietig is of buitenwerking wordt gesteld, dan blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverminderd van kracht.

Deponatie

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen d.d. 3-5-2017

onder nummer 000007184174

Acceptatie van deze voorwaarden

De opdracht of bestelling van opdrachtgever of koper geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van De Splinter.

Andere voorwaarden/bepalingen

Andere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen zijn enkel bindend, indien De Splinter deze voorwaarden/bepalingen schriftelijk bekrachtigd. Andere voorwaarden en bedingen welke De Splinter schriftelijk heeft bekrachtigd, gelden enkel voor het geval waarvoor De Splinter die heeft bekrachtigd en binden De Splinter in verdere transacties niet.

Onverminderd toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, blijven de Algemene Voorwaarden van De Splinter onverminderd van kracht.

Terminologie

De Splinter : De Splinter Blokhutten & Tuinmeubelen, gevestigd en kantoor houdende te Roodeschool.

Opdrachtgever/koper : De (rechts)persoon die enige bestelling doet of overeenkomst sluit met

De Splinter alsmede eenieder die transacties doet met De Splinter.

Goederen : Alle (on)roerende zaken alsmede diensten.

Tekeningen : Alle gevisualiseerde beschrijvingen al dan niet digitaal.

Reclamemateriaal : Alle reclame-uitingen, in welke (digitale) vorm dan ook.

Artikel 2 Aanbiedingen

a- Alle aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

b- De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf/opslag De Splinter, exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en exclusief transportkosten.

c- Gegevens en prijzen in drukwerken verstrekt door De Splinter kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en binden derhalve De Splinter niet.

Artikel 3 Overeenkomst

a- De overeenkomst van verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor De Splinter door schriftelijke/mondelinge bevestiging door de procuratiehouders(s) van De Splinter. Opdrachtgever/koper heeft zelf de zorgplicht voor het aangaan van de overeenkomst met de procuratiehouder(s).

b- Elke met De Splinter aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat De Splinter de overeenkomst mag ontbinden, indien De Splinter enige informatie verkrijgt dat de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever onvoldoende is, zulks ter bepaling van De Splinter. Opdrachtgever/koper staat uitdrukkelijk toe dat De Splinter informatie inwint omtrent zijn/haar kredietwaardigheid.

c- Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren, kleurverlopen, (kleur)eigenschappen onder weersinvloeden, etc. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en afmetingen etc. door De Splinter bij aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden ter goeder trouw verstrekt.

d- Ingeval van producten naar ontwerp van opdrachtgever/koper heeft De Splinter het recht de overeenkomst te ontbinden, indien blijkt dat het ontwerp van opdrachtgever/koper niet door de leveranciers van De Splinter uitgevoerd kan worden

e- De Splinter wijst uitdrukkelijk elke mogelijke claim van opdrachtgever/koper van de hand vanwege het ontbinden van de overeenkomst op gronden genoemd in leden b,c en d.

Artikel 4 Prijzen

a- Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen naar meest recente opgave van De Splinter.

b- Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden derhalve De Splinter niet.

c- In digitale vorm verspreide prijzen (bijv. internet) binden De Splinter niet.

d- Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, im- en exportheffingen verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 5 Aanbetaling/ Waarborgsom

a- De Splinter heeft het recht om bij aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van De Splinter de overeenkomst wordt ontbonden, heeft opdrachtgever/koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

b- De Splinter heeft het recht om, indien de koper/opdrachtgever de aanbetaling als bedoeld in lid a van dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, de overeenkomst te ontbinden. De koper/opdrachtgever is dan tevens verplicht de door De Splinter geleden aangetoonde vermogensschade te vergoeden.

c- De Splinter heeft het recht om van opdrachtgever/koper een waarborgsom te verlangen, zulks onder nader schriftelijk overeen te komen voorwaarden.

Artikel 6 Gedeeltelijke levering

a- Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling door opdrachtgever/koper plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 'Betaling'.

b- Indien opdrachtgever/koper bij gedeeltelijke levering en facturatie niet binnen de gestelde

betalingstermijn in het artikel 'Betaling' de betaling heeft voldaan aan De Splinter, is De Splinter gerechtigd om verdere levering(en) op te schorten, danwel het resterende, nog uit te voeren deel, van de overeenkomst te ontbinden. De koper/opdrachtgever is dan tevens verplicht de door De Splinter geleden aangetoonde vermogensschade te vergoeden.

Artikel 7 Emballage

a- Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van gebruik van emballage is ter beoordeling van De Splinter en/of haar leverancier.

Artikel 8 Vervoer

a- De verzending geschiedt op de wijze conform aangifte van De Splinter, danwel gewoonte van De Splinter. De kosten van verzending vanaf de opslag van De Splinter zijn voor rekening van opdrachtgever/koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder kosten van verzending zijn eveneens inbegrepen de kosten van wettelijk verplichte aanvullende diensten zoals (overheids)assistentie.

b- Indien de opdrachtgever/koper een zending anders wenst te ontvangen, worden de meer- of minderkosten verrekend met opdrachtgever/koper.

Artikel 9 Wijzigingen in de opdracht

a- Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever/koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, worden opdrachtgever in rekening gebracht.

b- Door opdrachtgever/koper verlangde wijzigingen in de opdracht moeten schriftelijk worden medegedeeld aan De Splinter. Enkel na schriftelijke bevestiging door De Splinter is De Splinter gebonden aan uitvoering.

c- Onverminderd het bepaalde in lid b van dit artikel, heeft De Splinter het recht om de wijzigingen niet te accepteren. Opdrachtgever/koper blijft dan gehouden aan de overeenkomst.

d- Wijzigingen in de opdracht kunnen verlenging van de levertijd inhouden. Opdrachtgever/koper accepteert deze verlenging in levertijd zonder meer en heeft geen rechten op enige schadevergoeding vanwege verlenging van de leveringstermijn.

Artikel 10 Annuleren

a- Indien opdrachtgever/koper een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan De Splinter alle door deze redelijkerwijs gemaakte kosten, waarbij inbegrepen kosten ter voorbereiding, aangeschafte materialen en of grondstoffen, lonen, sociale lasten, heffingen en accijnzen etc., verschuldigd.

b- Indien De Splinter dat wenst, is opdrachtgever gehouden aan gedeeltelijke afname van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

c- Opdrachtgever/koper is verplicht De Splinter te vergoeden alle vorderingen van derden ten gevolge van de annulering.

d- Opdrachtgever/koper is verplicht De Splinter de gederfde winst te vergoeden. Hierbij zal De Splinter bij standaardproducten 25% van de verkoopprijs berekenen, bij speciale bestellingen 50% van de verkoopprijs. Deze bepaling is ook geldend indien de overige bepalingen van dit artikel in het specifieke geval niet van toepassing zijn.

e- Onverminderd de voorgaande bepalingen in dit artikel heeft De Splinter het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

f- De Splinter zal bij annulering geen schadevergoeding hoger dan het uiteindelijke factuurbedrag van de order, indien die order niet geannuleerd was, in rekening brengen.

Artikel 11 Leveringstermijnen

a- De door De Splinter aangegeven leveringstermijn geldt enkel als indicatie.

b- De leveringstermijn geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c- De opdrachtgever/koper verkrijgt geen enkel recht op enige schadevergoeding vanwege levering na de aangegeven leveringstermijn.

d- Indien de leveringstermijn vanwege enige overmachts- (zie ook art. 16) en of onvoorziene situatie ernstige vertraging oploopt, blijft opdrachtgever/koper gehouden aan de overeenkomst.

e- Indien de goederen geleverd kunnen worden door (zulks naar afgesproken termijn) De Splinter niet worden afgenomen door de opdrachtgever/koper, staan die goederen voor zijn/haar rekening en risico ter beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Reclamering

a- Opdrachtgever/koper is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te controleren op gebreken/schade en bij aanwezigheid daarvan De Splinter onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, uiterlijk na 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

b- Opdrachtgever dient De Splinter in de gelegenheid te stellen om binnen 8 werkdagen na schriftelijke melding van gebreken de goederen in de staat van aankomst te bezichtigen.

c- Opdrachtgever/koper mag goederen met gebreken enkel verwerken na schriftelijke toestemming van De Splinter.

d- Indien koper/opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in de leden a, b en c van dit artikel verliest koper/opdrachtgever alle rechten op schadevergoeding/herstel.

e- Bij overeenstemming omtrent gebreken/schade zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.

f- Als koper/opdrachtgever en De Splinter niet tot overeenstemming komen, kan op verzoek, een der partijen, een onafhankelijke deskundige, welke deskundige indien mogelijk beëdigd moet zijn, worden ingeschakeld. De partij die de deskundige in eerst instantie inschakelt, voldoet de rekening van de deskundige in eerste instantie. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Bij gedeeltelijke in-gelijkstelling door de deskundige partijen betalen beide partijen een gelijk deel.

g- Indien de reclamering naar het oordeel van De Splinter c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal

De Splinter deze goederen in beginsel gratis vervangen na retourzending van de goederen. Indien vervangen redelijkerwijs niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, zal De Splinter een redelijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever/koper voor een bedrag van ten hoogste de factuurwaarde.

h- De Splinter is niet tot verdere schadevergoeding verplicht dan als bepaald in lid g.

i- Uitgesloten van reclameringen zijn: kleurafwijkingen t.o.v. reclamemateriaal, afwerkkwaliteit, natuurlijk in het fabricagemateriaal voorkomende kleur- en structuurverschillen alsmede natuurlijk in het materiaal voorkomende andere stoffen.

Artikel 13 Garantie

a- Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

b- Uitgesloten van garantie zijn kleurafwijkingen, natuurlijk in het materiaal voorkomende kleur- en structuurverschillen alsmede invloeden van het natuurlijk in het materiaal voorkomende andere stoffen.

c- Uitgesloten van garantie zijn gevolgen van weersinvloeden en -omstandigheden alsmede veranderingen die in het materiaal ontstaan vanwege de blootstelling aan natuurlijke invloeden.

d- Uitgesloten van garantie zijn de gevolgen die optreden vanwege de verwerking met andere (hulp)stoffen van de goederen zoals bijvoorbeeld verven, coatings, beitsen, nagels, lijmen e.d..

Artikel 14 Retentie recht

a- De Splinter heeft het recht om goederen van de opdrachtgever/koper die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat de opdrachtgever/koper aan alle (nog te ontstane) financiële verplichtingen aan De Splinter heeft voldaan, ook indien financiële verplichtingen zijn ontstaan uit andere transacties van De Splinter met opdrachtgever/koper.

b- Het retentierecht kan niet uitgeoefend worden indien opdrachtgever/koper voldoende zekerheden aan De Splinter heeft gesteld, zulks ter beoordeling van De Splinter.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

a- De Splinter is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan uit enig direct en/of indirect gevolg van:

a- overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

b- daden of nalatigheden van de opdrachtgever/koper, zijn ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld

c- verwerking van geleverde goederen, met of zonder advies van De Splinter

d- het nalaten van opdrachtgever om zich ervan te overtuigen en het toetsen of de geleverde goederen gevaar voor de omgeving (zouden kunnen) opleveren

e- plaatsing van de geleverde goederen. De zorgplicht voor juist plaatsing van de goederen ligt bij de opdrachtgever/koper.

f- als bedoeld in de overige artikelen van deze voorwaarden

g- overschrijding van het door De Splinter aangegeven indicatiegewicht van het goed.

b- De Splinter is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van De Splinter of van hen, die door De Splinter aan het werk zijn gesteld. Zulks onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden en dit artikel.

c- Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met De Splinter gesloten overeenkomst jegens de opdrachtgever/koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

d- De Splinter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan zaken onder het maaiveld, hieronder inbegrepen ondergrondse (energie)leidingen, opslagen, tanks, riolen etc., alsmede hieruit voortvloeiende milieu- of andere schaden. Opdrachtgever/koper heeft de zorgplicht om zulke schaden te voorkomen.

e- De Splinter zal in beginsel niet gehouden zijn aan geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de schuld.

f- De Splinter is niet aansprakelijk voor schade afkomstig uit het gebruik van de goederen, dan wel ten gevolge van ongevallen bij het gebruik van de goederen.

Artikel 16 Overmacht

a- Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland als in het land van herkomst van de materialen, hulpstoffen, grondstoffen, alsmede in landen waardoor of waarover transport plaatsvindt, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Splinter of de opdrachtgever/koper/montageaannemer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De Splinter, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of middelen van De Splinter, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor De Splinter overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. De Splinter is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter eigen beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

a- Zolang De Splinter geen volledige betaling inzake de overeenkomst heeft ontvangen, danwel betaling van een deelfactuur heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen het eigendom van De Splinter.

b- De Splinter heeft totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden, het recht om de goederen terug te vorderen en onder zich te houden totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever/koper verleent De Splinter toestemming en medewerking om de goederen terug te verkrijgen en zal De Splinter (en haar gemachtigden) toegang verlenen om deze bepaling uit te oefenen.

c- Lid b van dit artikel is tevens van toepassing indien de opdrachtgever/koper enige verplichting in de overeenkomst niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling verkeert of heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, wettelijke schuldsanering conform Wet Sanering Natuurlijke Personen aanvraagt en/of heeft verkregen, of beslag op de goederen wordt gelegd.

d- Opdrachtgever/koper is verplicht om een eventuele beslaglegger, curator, bewindvoerder etc. op de hoogte te stellen welke goederen onder het eigendomsvoorbehoud van De Splinter vallen en een mededeling hierover te doen aan De Splinter. Nalatigheid hierin vermindert de eigendomsrechten van De Splinter geenszins.

e- Alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever/koper verboden, voor zolang hij niet aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding

a- Indien de opdrachtgever/koper op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor ingebreke zijn zonder dat De Splinter opdrachtgever/koper schriftelijk ingebreke behoeft te stellen.

b- Bij enige ingebreke zijn van opdrachtgever/koper heeft De Splinter het recht de overeenkomst ogenblikkelijk te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder verdere in-kennisstelling van opdrachtgever/koper en daarbij wordt de vordering op opdrachtgever/koper direct opeisbaar.

c- Lid b van dit artikel is tevens van toepassing indien opdrachtgever/koper onder omstandigheden als genoemd in lid c van artikel 17 van deze voorwaarden komt te verkeren/zal komen te verkeren alsmede het bedrijf van opdrachtgever/koper wordt overgenomen door een derde of indien het redelijke vermoeden bestaat dat opdrachtgever/koper zich aan zijn verplichtingen wil onttrekken (zulks ter bepaling van De Splinter), zal de vordering op opdrachtgever/koper onmiddellijk en per direct opeisbaar zijn.

Artikel 19 Betaling

a- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk bevestigd door De Splinter anders is overeengekomen.

b- De Splinter heeft de mogelijkheid, om een kredietbeperking aan te bieden, in geval van kredietbeperking, geldt de valutadatum van de betreffende bijschrijving als bepalende dag voor de kredietbeperking.

c- De Splinter is gerechtigd om indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is ontvangen, opdrachtgever/koper 1,5% rente per maand te berekenen, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij de factuurdatum als startdatum geldt. De rente vervalt vooruit op de eerste dag van de kalendermaand.

d- De Splinter kan, doch behoeft, de opdrachtgever/koper niet formeel in gebreke te stellen. De eerste maning, schriftelijk of mondeling, is reeds de ingebrekestelling.

e- De Splinter mag ten allen tijde na de betalingstermijn een gemachtigde (advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incasso-organisatie) inschakelen om de vordering op opdrachtgever/koper te innen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever/koper. Naast buitengerechtelijke kosten worden eveneens de kosten voor juridische adviezen en bijstand in rekening gebracht. Alle kosten vervallen op het moment dat De Splinter de opdracht verstrekt aan haar gemachtigde.

f- De buitengerechtelijke kosten zullen berekend worden naar gangbaar Nederlands tarief, waarbij het tarief van de Orde van Advocaten als richtlijn wordt genomen.

g- Ingeval van wettelijke vertragingsrente wordt deze wettelijke vertragingsrente opdrachtgever/koper eveneens in rekening gebracht.

Bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken

Artikel 20 Meerwerk

a- De Splinter is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

b- Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door De Splinter op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

c- Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij, in afwijking van het bepaalde in art. 1646 van het Burgerlijk Wetboek, niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 21 Termijnen

a- Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient De Splinter van de opdrachtgever te hebben ontvangen:

a- alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc.,

b- de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor De Splinter jegens derden/koper/opdrachtgever,

c- Gegevens omtrent juridische aspecten van het werk zoals bijvoorbeeld G-rekeningstelsel e.d..

b- De Splinter zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is en er energie komend van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats.

c- De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.

d- De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 16 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan; onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

e- Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Artikel 22 Derden, organisatie van de bouwplaats, werkzaamheden opdrachtgever

a- De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door De Splinter aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

b- De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van De Splinter vergt - te zorgen voor een behoorlijke gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

c- De regeling van het werk geschiedt door De Splinter, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d- Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens De Splinter aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van De Splinter.

Artikel 23 Grond- en hulpstoffen, materialen en gereedschappen

a- De door De Splinter voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

b- Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.

c- Na verwerking van de materialen is geen reclamering omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

d- De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

e- Voor De Splinter is een afkeuring van bouwstoffen voor derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O.

f- Voor de door De Splinter voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van De Splinter, verblijven.

g- De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

a- De Splinter is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs en/of stagnatieschaden.

Artikel 25 Oplevering

a- Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop De Splinter dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

b- Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van De Splinter kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht.

c- Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke De Splinter niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden.

Artikel 26 Eindafrekening

a- Na oplevering van het werk dient De Splinter de eindafrekening in.

Deze omvat:

a- de aanneemsom,

b- de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk,

c- veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

b- Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van deze bepalingen.

c- De Splinter heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag € 200,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota als dan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald.

d- Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 27 Aansprakelijkheid van De Splinter

a- De Splinter is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege De Splinter zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft De Splinter recht op schadevergoeding.

Artikel 28 Onzichtbare zaken onder het maaiveld

a- Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan De Splinter te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan

50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden, aangebracht aan deze leidingen of kabels.

b- Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan De Splinter wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht de veronderstelling niet juist blijken te zijn en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

c- Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, etc..

d- De Splinter sluit uitdrukkelijk uit elke schade die voortvloeit vanwege aanwezigheid van of

toegebracht ondergrondse (opslag) tanks alsmede aan die tanks verbonden leidingen, in die tanks en/of leidingen aanwezige (brand)stoffen etc. etc. Milieuschade, veroorzaakt vanwege schade aangebracht aan of aanwezigheid van dergelijke tanks- en installaties komen geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart De Splinter van alle mogelijke claims van welke (derde) partij dan ook.

Algemene Voorwaarden De Splinter Blokhutten & Tuinmeubelen / Versie 1 d.d. 02-05-2017 Pagina 7 van 8

Artikel 29 Toepassingsgebied

a- Alle bepalingen opgenomen in deze 'bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken’ zijn eveneens van toepassing op alle andere door De Splinter uitgevoerde werkzaamheden, voor zover de strekking van deze bepalingen zich verenigen met de aard van de andere werkzaamheden.

Artikel 30 Veiligheid

a- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige situatie op en rond de bouwplaats en dienovereenkomstig zorg te dragen voor afdoende vluchtroutes e.d..

b- Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat De Splinter op de hoogte wordt gesteld van de terzake geldende veiligheidsreglementen en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

c- Opdrachtgever dient De Splinter te instrueren over procedures inzake calamiteiten.

d- Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat ter beschikking gestelde gereedschappen alsmede (rol)steigers etc. voldoen aan de wettelijke eisen.

e- Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het personeel van De Splinter op de bouwplaats niet blootgesteld worden aan enig, niet normaal, gevaar als bijvoorbeeld giftige stoffen, gassen en dampen, explosieve en detonabele gassen of atmosferische gesteldheid, hitte, laserlicht, buitensporige energievelden, asbest, radioactiviteit etc..

f- Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het personeel van De Splinter in ongewone situaties afdoende persoonlijke middelen ter bescherming van gevaar verstrekt krijgt zoals adembescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, gehoorsbescherming en andersoortige letselbeschermingsmiddelen.

g- De Splinter is gerechtigd het werk neer te leggen indien zij van mening is dat haar personeel vanwege opdrachtgevers gedragingen of nalatingen alsmede de gedragingen of nalating vanwege elke andere door of namens opdrachtgever andere partij aanwezig op de bouwplaats totdat de onveilige situatie niet meer aanwezig is. Onder onveilige situatie wordt verstaan elke situatie die niet overeenkomstig artikel lid a t/m f is, alsmede alle andere gevallen waarbij de persoonlijke gezondheid en veiligheid van de werknemers van De Splinter niet gewaarborgd zijn.

h- De Splinter is tevens gerechtigd het werk neer te leggen indien de situatie in de omgeving van de bouwplaats haar personeel in gevaar brengt totdat de onveilige situatie niet meer aanwezig is.

i- Opdrachtgever vergoedt De Splinter alle schade, welke voortvloeit uit het bepaalde in leden a tot en met h van Artikel 30 zoals bijvoorbeeld verliesuren e.d..

j- Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding van de zijde van De Splinter indien het werk is stilgelegd op grond van artikel 30 lid g en h.

Artikel 31 Milieuaspecten

a- Onder inachtname van milieuaspecten geldt dat De Splinter zal zorgdragen voor een wettelijk verantwoorde wijze van verwijdering van afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van het werk vrijkomen.

b- De kosten van afvalverwijdering vindt plaats tegen een in het handelsverkeer gebruikelijk tarief voor rekening opdrachtgever.

c- Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor schade, afkomstig uit voor De Splinter onvoorzienbare vervuiling van afgevoerd afval.

d- De Splinter heeft het recht, om op kosten van opdrachtgever, afval direct afkomstig van het terrein van

opdrachtgever zoals grond, puin e.d., het afval te laten onderzoeken door een terzake deskundige (instantie) ter beoordeling van de juiste afvoerwijze van dat afval.

e- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor milieuverantwoordelijke demontage/verwijdering en afvoer van asbest en asbesthoudende materialen.

Artikel 32 Geschillen

a- Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.

b- Onverminderd het bepaalde in lid a van artikel 32 mag voor geschillen inzake veiligheid conform artikel 30 een terzake erkende deskundige ingeschakeld zulks conform bepalingen in de Wet.